Liefdesontmoeting met het handelen van God

te Crabtree, Québec,

door zijn instrument, de Dochter van het Ja aan Jezus

 

4 april 2003
 

Jezus: Aan al mijn kinderen op aarde, maakt God zijn tegenwoordigheid bekend: Hij spreekt hier elkeen van jullie toe, die aanwezig zijn bij de Stem. Ik heb aan dit kind mij zegen geschonken, zij werd gezalfd door de Drie-eenheid. Wij hebben van haar een instrument gemaakt om tot jullie te spreken, om jullie te ontmoeten in jullie dagelijks leven.

Velen onder jullie, mijn kinderen, leven jullie leven zonder het belang te beseffen van jullie tegenwoordigheid bij ons, de Heilige Drie-eenheid: zij is net zo belangrijk als jullie leven in het Leven. Jullie tegenwoordigheid in jullie binnenste laat jullie beseffen dat jullie in het tegenwoordige zijn: dat jullie leven. Word jullie bewust van wie jullie zijn. God heeft zijn werk volbracht: Hij heeft de liefde onder jullie laten geboren worden opdat jullie allen zouden leven in de liefde.

Een leven zonder liefde is een leven zonder essentie. Als er geen liefdesproject is, dan heeft jullie heden niet die essentie die het de smaak geeft om te leven.

Jullie moeten ontdekken dat jullie kinderen van de liefde zijn:

liefde moet deel uitmaken van jullie leven.

Spreken zonder liefde is tonen aan hen die naar jullie luisteren dat jullie hen niets te brengen hebben, dat jullie niets te geven hebben; elk kind verwacht van jullie een reden om in jullie tegenwoordigheid te zijn.

Als iemand zich aan jullie vertoont en jullie een geschenk geeft, gaan jullie dat in handen nemen en verlangen om het te openen om te zien wat het geschenk inhoudt; als jullie het openen en ontdekken dat er niets in zit, dan zijn jullie ontgoocheld: jullie hadden iets verwacht.

Mijn lieve kinderen, als jullie zich aan iemand voorstellen, dan verwacht die iets van jullie; als jullie hem iemand laten zien die slechts over zichzelf spreekt, die de andere al zijn projecten laat zien, zijn verlangens, dan heeft die ander wel goed te luisteren: zelf ontvangt hij niets; dan wordt jullie conversatie een overbodig gesprek voor diegene die luistert: jullie hebben hem geen liefde gegeven, jullie bewaren voor jezelf wat jullie leven vulde; maar jullie zelf, mijn kinderen, jullie zijn leeg, jullie beseffen niet dat jullie jezelf  geen liefde gegeven hebben, want als men niet geeft, ontvangt men niet.

Houden jullie ervan zo te leven zonder te delen, zonder te geven?

Jullie wereld is een lege wereld die niet van zichzelf geeft. Hij kan wel uren praten, als hij jullie geen liefde geeft, voelen jullie niets: al die uren van luisteren hebben jullie koud gemaakt, onverschillig. Als jullie luisteren naar jullie uitzendingen op televisie, dan is het dat wat zich in jullie voordoet: een leegte.

Jullie denken je te vervullen door die beelden en woorden terwijl zij jullie niets brengen. Die uitzendingen ontrollen zich voor jullie ogen en laten jullie geluiden horen: maar die geluiden geven jullie geen liefde, zij zijn leeg.

Kunnen jullie na een uur, twee uur, geluisterd te hebben, opstaan vervuld van vreugde, vervuld van liefde om te willen geven wat jullie ontvangen hebben?

Als jullie woorden wisselen, dan is dat slecht uitwendig,

jullie hebben niets ontvangen in jullie om van jullie tegenwoordigheid te geven.

De liefde is een geschenk: zij geeft van zichzelf om jullie vreugde te geven, om jullie vrede te brengen, om jullie te tonen dat jullie belangrijk zijn. De liefde houdt ervan jullie te bewijzen dat jullie uniek zijn, dat je een aangenaam iemand bent.

De liefde laat de tederheid in jullie ontdekken.

Voelen jullie dat wanneer jullie naar jullie uitzendingen luisteren? Kunnen jullie je nu realiseren, mijn lieve kinderen, hoeveel uren jullie voor een leegte verbleven hebben?

Jullie leven heeft niet geprofiteerd van de liefde, het heeft geen liefde kunnen geven, want om te kunnen geven moet men ontvangen.

Als jullie tijdens de mis Jezus in de Heilige Eucharistie komen ontvangen: dan geeft Jezus zich aan jullie, Hij is in jullie aanwezig; Hij laat jullie weten dat jullie kinderen van liefde zijn; Hij is daar met heel zijn Wezen om jullie het Leven te geven: zijn Leven, zijn goddelijk Leven, om jullie leven te voeden opdat jullie liefde zouden zijn.

Mijn kinderen, in het eerste boek, heb Ik over liefde gesproken; zij die dat boek gelezen hebben,  hebben kunnen vaststellen hoe verliefd Ik op jullie ben, hoe verliefd Ik ben op alle kinderen op aarde.

Ik heb het woord “liefde” bijna op elke regel laten opschrijven, uit liefde, opdat jullie zouden beseffen dat dit woord deel moet uitmaken van jullie leven. Ik heb dat woord geregeld herhaald omdat jullie vergeten zijn wie jullie zijn, wie jullie het leven gegeven heeft.

Jullie hebben een God gekend die zich heeft laten kruisigen op het Kruis, mijn kinderen, dat was een daad van liefde, een akte van gave: heel die beweging heeft alleen kunnen plaatsvinden in de liefde, alleen omwille van de liefde.

Het staat geschreven in het eerste boek, jullie vinden het op elke pagina: het is liefde.

De Liefde heeft zich gegeven om jullie voor zich te hebben, in hem voor eeuwig.

Hij wil jullie jullie tegenwoordigheid doen ontdekken: jullie leven.

Jullie hebben de schoonheid van jullie innerlijk verloren: wanneer een kindje ter wereld komt, is het liefde, het heeft geen zonde gedaan; het heeft de schoonheid in zijn binnenste, het heeft de nederigheid van zijn leven; het heeft geen anderen nodig om hem te zeggen dat hij liefde is, want hij weet zich liefde; met de tijd, mijn kinderen, hebben jullie je innerlijke schoonheid verloren; jullie nederigheid is veranderd in hoogmoed; jullie hebben jezelf genomen voor kinderen die het niet nodig hebben dat men hen zegt: dat het heel klein is, dat het liefde is en dat het liefde aan zichzelf verschuldigd is.

Jullie zijn in jullie leven gevorderd en jullie hebben geprobeerd jullie binnenste te ontdekken, maar de liefde in jullie is steeds aanwezig: zij is aanwezig, zij kan niet verdwijnen, wat dat zijn jullie: jullie zijn de liefde.

Maar door jullie gewoonten, door jullie wereld, hebben jullie de liefde in jullie verloren, en jullie laten je vullen door een leegte. Wanneer men jullie beelden toont die niet de liefde van God bevatten, dan voeden jullie niet jullie behoefte aan liefde van God; jullie ontwikkelen slechte hebbelijkheden, jullie beginnen jullie naaste te bekijken met ogen die deze beelden zonder Gods aanwezigheid hebben opgeslagen; jullie worden de weerspiegeling van wat jullie zien, en jullie woorden worden woorden die vreemd zijn aan jullie zelf; bekijk jullie opmerkingen, jullie herhalen ze omdat jullie hen reeds gehoord hebben: het zijn woorden zonder liefde, opgepikte woorden van wat jullie gehoord hebben, zij komen niet uit jullie binnenste: van de liefde.

Zie, jullie leven beweegt zich in een zinloze richting.

Mijn kinderen, Ik spreek door dit instrument van liefde voor jullie, om jullie aan te tonen dat Ik in jullie ben; als Ik door dit kind spreek dan is dat omdat Ik aanwezig ben, Ik ben het Leven en het Leven is in jullie, Ik ben tegenwoordig in jullie, Ik spreek in jullie, Ik ben de Beweging van het Leven.

Mijn geliefden, de Stem zegt jullie: luister naar jullie binnenste, ga in jezelf binnen, Ik zal jullie spreken over liefde, Ik zal jullie spreken over jezelf, Ik zal jullie zeggen wie je bent. Jullie, mijn geliefden, mijn uitgekozenen, de uitverkorenen van mijn Vader, alles zal voor jullie slechts vreugde zijn, slechts hoop: daar is het leven, het ware leven in God; dat zal jullie een vreugde meebrengen die nooit zal eindigen, want Ik ben een Bron van levend water, Ik ben de Eeuwige, Ik ben een levend Voedsel.

Mijn geliefden, wees ervan bewust dat weldra zij die in jullie zijn een beslissing zullen moeten nemen. Ik weet dat verscheidenen onder jullie die hier aanwezig zijn, zich  bewust geworden zijn van hun belangrijkheid bij God.

Jullie zijn het licht, jullie gaan vooruit in deze dagen van duisternis door jullie blik gevestigd te houden op jullie binnenste, daar waar het licht is. Ik laat jullie vooruitgaan naar mijn Beloofde Land. Ik spreek jullie niet om jullie te doen geloven dat dit in ettelijke jaren zal plaatsvinden; sommigen zeggen dat Ik over mijn tijd spreek. Mijn kinderen, Ik heb geen tijd: Ik ben de Alfa en de Omega, Ik ben de Tegenwoordige, jullie leven met de tijd: geloof.

Toen Ik met mijn apostelen gesproken heb over het Rijk van mijn Vader dat nabij was, dan was dat waarheid; zij bereidden hun tegenwoordigheid in God voor, zij gingen op naar het Rijk van mijn Vader, en jullie, jullie zijn de uitverkorenen van mijn Vader, zij die in zich de door God de Vader verheerlijkte Zoon zullen zien.

Zoek de tijd niet te analyseren, zoek deze woorden van leven niet te analyseren,

leef in God, leef in het heden.

Weten jullie niet dat jullie in Gods tegenwoordigheid zijn, in tegenwoordigheid van de Liefde, van het eeuwige Leven, van de Zoon van God?

Ik kondig jullie een tijd van liefde aan op het moment zelf dat jullie aanvaarden te leven in jullie: in tegenwoordigheid van de Liefde.

Jullie aanvaarden reeds deze tijd, deze tijd van liefde; profiteer van dit moment: van het heden, op elke seconde van jullie leven; indien jullie een tijd verwachten, is dat omdat jullie je niet in het heden plaatsen: jullie vestigen jullie blik op wat gaat gebeuren, jullie richten je gedachten naar wat zal komen, en jullie gedachten halen geen voordeel uit jullie tegenwoordigheid in mij: op het moment zelf dat Ik met jullie ben. Mijn geliefden, willen jullie het geluk kennen? Wel dat zit in jullie, het is in jullie tegenwoordigheid: dat geluk is eeuwig.

Wanneer jullie instemmen te leven in God in jullie, dan gebeurt er iets wonderlijks: jullie zullen je tegenwoordigheid ontdekken in Gods tegenwoordigheid, jullie beginnen te kijken met mijn ogen en jullie merken dat God handelt rondom jullie, jullie beseffen dat de wereld, die niet in Jezus’ tegenwoordigheid is, niet het geluk heeft, dat jullie hebben: het leven in God, en op elk moment dat jullie dat geluk zien groeien, ontdekken jullie hoeveel vreugdevoller jullie leven is, hoeveel rustiger!

Jullie kunnen dan wel fysieke pijnen hebben, maar zij beginnen een andere vorm aan te nemen, het geef jullie plezier om jullie pijnen aan Jezus te offeren, en zij worden elke dag minder pijnlijk: jullie laten jullie binnenste profiteren van wat jullie uitwendig aanvaarden, en de liefde groeit en jullie geluk ook.

Mijn kinderen, ga Ik jullie dus zeggen te wachten op mijn komst in jullie

om beginnen gelukkig te zijn?

Het is nu, op het ogenblik zelf dat jullie leven, dat jullie je liefdevolle aanwezig zijn met jullie God moeten ontdekken.

Wanneer jullie weten dat God verliefd is op jullie: dan weten jullie ook dat Hij verliefd is op al zijn kinderen, op jullie kinderen, jullie ouders, jullie vrienden: en zo zal jullie vertrouwen in mij zich ontwikkelen; jullie zullen weten dat Ik voor hen zorg: jullie vreugde zal toenemen; jullie ontdekken opnieuw dat jullie geluk zich ontwikkelt: omdat Ik in jullie ben en omdat Ik van jullie hou; jullie weten dat Ik alles kan voor jullie en Ik kan alles voor hen die jullie dierbaar zijn: dus zij die in oorlog zijn genieten ook van de genaden die ik in jullie neerleg en dat maakt jullie binnenste warm te weten dat ik zorg voor hen draag; jullie hopen op het geluk op aarde en dat begint op het moment dat jullie in jezelf binnengaan (inkeren):

ziedaar het ja aan de Liefde.

Alles is nog slechts eenvoud: zoals een kind dat ter wereld komt, het is liefde omdat zijn leven in hem is; het is niet ingewikkeld, het heeft het niet nodig te denken aan later, het leeft zijn heden, die baby. Leef zo in de liefde van jullie wezen.

Ik ben in jullie, Ik spreek tot jullie om jullie te doen inzien dat jullie levend zijn, dat jullie je innerlijk leven moeten aanvaarden, en Ik doe jullie beseffen dat zolang jullie de leegheid aanvaarden die anderen jullie presenteren, jullie het geluk in jullie niet zullen smaken; het zijn niet die uitzendingen die jullie het geluk zullen geven, het is wat in jullie is: jullie aanwezigheid in mijn Aanwezigheid.

Als dat jullie ingewikkeld lijkt, komt dat omdat jullie het pas beginnen te ontdekken; zij voor wie het minder ingewikkeld lijkt, zijn zij die hun tegenwoordigheid in mij hebben ontdekt: zij smaken reeds een geluk, hun geluk.

Mijn lieve kinderen, Ik ben het Geluk, Ik bemin jullie

en het woord liefde is voor jullie.

Het is opgetekend in deze regels om jullie te tonen dat jullie tegenwoordig zijn.

Telkens jullie dat woord liefde zullen zien, denk dan dat het jij in mij, en Ik in u ben; het zal voor jullie geen herhaling zijn, het zal voor jullie een ontdekking zijn:

jullie tegenwoordigheid in God.

Alles werd voorzien: mijn kinderen, God weet wat Hij doet, God weet wat goed is voor jullie. Laat jullie meestromen, laat jullie nemen, laat jullie omhullen, want God is Liefde: Hij is driemaal Heilig.

Ik bemin jullie, mijn geliefden, blijf in mij, Ik wil jullie voor eeuwig in dat geluk dat voor jullie reeds begonnen is.

Vergeet niet, mijn kinderen, het geluk deelt zich mee, geeft zich, het is gratis: het is jullie. Wees wat jullie zijn: liefde.

Ik hou van jullie mijn kinderen, ik hou van jullie!

Door mijn macht: ontvang de liefde door mijn genaden, Ik laat ze op jullie neerkomen door deze zegeningen.

Mijn geliefde zonen hebben door hun priesterschap daartoe de macht.

Put deze genaden in de nabijheid van mijn zonen.

 

Pater André Nault: Moge de almachtige God jullie zegenen, de heilige Maagd jullie zegenen, dat alle aartsengelen, de heilige engelen over jullie waken en jullie beschermen. Ik zegen jullie alsook al de uwen: in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Allen: Amen