VOORSTELLING VAN DE DOCHTER VAN HET JA AAN JEZUS

God praat door zijn instrument van liefde.
Hij noemt haar zijn dochter van het Ja aan Jezus.

 

God zelf heeft deze woorden gedicteerd:
zij werd geboren in een katholieke familie. Haar ouders hebben haar mijn wet van liefde getoond wat haar eerbiedig maakte tegenover haar naaste. Zij is getrouwd, heeft drie kinderen die zij met liefde heeft grootgebracht. De Liefdevolle God gaf haar de genaden om Zijn Aanwezigheid te voelen tijdens de H. Communie; dan voelde zij een inwendige warmte. Zij had dromen die haar in tranen deden ontwaken. Het is pas later dat God haar hiervoor de verklaring gaf op het moment dus dat Hij dat wilde. Dat zette haar op zijn weg: de weg van de totale overgave in de Goddelijke Wil. Alles was voor haar voorbereid, nog voor zij zich daar zelf van bewust was.

In 1998 omhulde Moeder Maria haar met haar moederlijke aanwezigheid door de geur van rozen en bloemen uit de tuin van haar Hart en dat meermaals. Een hevige dorst Jezus-Liefde te kennen, deed haar ook de Liefde van God de Vader en God de heilige Geest ontdekken. Zij liet zich door hun Aanwezigheid overweldigen, want als zij bidt is zij in liefdesextase. Zij verkeert dan in zeer grote vreugde die zij onmogelijk kan verwoorden, het is allemaal zo buitengewoon: heel haar wezen is in vreugde en tezelfdertijd voelt zij een zoete smart die haar een liefdesdorst geeft om de gekruisigde Jezus te helpen. Zij geeft zich over in de Goddelijke Wil. Zij leert te leven in de Goddelijke Wil opdat heel haar wezen vruchten van liefde zou kunnen schenken aan de Goddelijke Drie-eenheid. Zij leeft in Jezus, zij handelt in Jezus, zij leert zich steeds beter over te geven in zijn Wezen.

In januari 2001, hoort zij inwendig met onderscheiding de stem van Jezus en die van haar Moeder Maria en haar engel hoort zij uitwendig praten. De heilige Geest omhult haar met zijn Aanwezigheid. Zij ontvangt lessen van liefde van Maria die haar toont te gehoorzamen aan Gods Wil. Alles in haar is bewoond door de Drie-ene God.

De Drie-ene God toonde haar dat zij in Hen was en Zij in haar en dat allen die in de Drie-ene God gedragen worden in haar zijn. Alles in haar is enkel gehoorzaamheid  aan zijn Wil. In 2002, tijdens de H. Communie, liet God van Liefde haar haar innerlijke zien. Zij zag er de Drie-eenheid en Maria met de ogen van de ziel. Het was pas later dat God haar zei dat zij de Hemel in zich waarnam en dat alle engelen, de heiligen en al haar broers en zussen in haar zijn omdat zij een lid is van het Mystieke Lichaam.

De geschriften stapelden zich op. Rond einde juli 2001, zei God haar dat het tijd was om die geschriften die gevangen zaten in de computer, te bevrijden. In een visioen liet Hij zien hoe de kinderen over de hele wereld sterven door gebrek aan voedsel. Hij zei: “Zie deze kinderen die sterven, mijn geliefde dochter, zij weten dat zij sterven door gebrek aan voedsel, maar mijn arme kinderen van de wereld niet. Hoevelen sterven er elke dag en verliezen het eeuwig leven”.

In gehoorzaamheid deed zij het. Dat nam wel wat tijd in beslag daar zij geen kennis had omtrent dat soort zaken. God gaf haar echter te kennen dat hij mensen op haar weg zou brengen om haar daarbij te helpen. Hij zei haar zich geen zorgen te maken: alles is van Hem. Zij ontvangt van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, genaden die haar omvormen in een wezen naar hun Wil. Zij bewaart in zich de vrede, zij verlaat zich op hun Wil, want zij leeft met Hen en hoort hun Aanwezigheid.

Dan, rond augustus 2001, maken zij haar deel aan hun Wil. Zij vragen haar om kleine boeken te maken, maar zonder iets te veranderen, alleen de correcties qua spelling; wat zij deed. Zelfs toen de verbeteraars merkten dat de zinnen niet conform waren aan een correct Franse taal, toch boog zij voor de Wil van God. Wat zij niet wisten is dat de Goddelijke Wil hen vormde te luisteren naar Zijn Wil, niet naar die van de mensen. Enkele maanden later, zei God haar een boek te maken bestaande uit meerdere volumes. In totale overgave deed zij dat, want zij weet dat het Gods werk is en niet het hare.

God laat haar weten dat Hijzelf alles zal doen, want Hij is de Auteur van deze volumes, niet zij. Zij voelt zich erg onwaardig om voor God te schrijven; zij die op school nooit goede punten haalde in Frans, eigenlijk maar juist voldoende om het gemiddelde te behalen. Haar liefde voor God en voor haar broers en zussen gaat zover dat zij zichzelf helemaal vergeet want alles is voor God.

Maar dat alles komt niet tot stand zonder lijden, zelfs bij hen die haar helpen. God zegt hen dat dat alles nodig is voor hun vorming in de liefde, dat het nodig is dat zij lijdt en zelfs diegenen die haar helpen met corrigeren, want God zuivert hen die zich overgeven aan Hem om zielen te redden. God zegt hen dat allen die Jezus willen volgen dezelfde weg moeten gaan als Hij.

God laat haar weten dat elk woord in deze volumes genade van liefde zal zijn voor de kinderen van de wereld. Haar vreugde zal zeer groot zijn. Alles is in de Goddelijke Wil. 

De dochter van het ‘Ja’ aan Jezus in de Goddelijke Wil: Vrede aan al mijn broers en zussen. Ik ben bereid naar de Goddelijke Wil te luisteren. Dat moeten wij allen zijn. De weg die naar het eeuwig leven leidt, is kort. Laten wij allen in Jezus zijn om van ons leven een leven te maken dat op het niveau van onze hoop zal zijn. Willen wij niet allen het geluk? Wel dan, mijn dierbare naaste, laten wij de voetstappen van God volgen, zelfs als ze moeilijk  te volgen zijn. De opgang naar ons heil is steil. Wij moeten afstand doen van een last die te zwaar is voor ons: onze menselijke wil. Laten wij die last achter ons en gaan wij onverschrokken opgaan naar onze overwinning op onze zonden, dat is ons doel. Laat ons luisteren naar de Liefdeswind die ons roep om op de top onze vlag te komen oprichten waarvan het embleem zal zijn: de twee Harten die branden van liefde voor ons: Jezus en Maria verwachten er ons.

 

 

30 juni 2004

De H. Drievuldigheid: “Mijn kinderen, deze woorden komen van onze Wil, de H. Drievuldigheid. Wanneer je een getuigenis leest komende van onze Wil, dan moet je dat lezen met de genade van de H. Geest, opdat je het Licht zou zien. Wanneer je een getuigenis hoort, komende van onze Wil, dan moet je de H. Geest vragen je genaden van licht te geven opdat je in het licht zou zijn. In beide gevallen moet je je overgeven in de Goddelijke Wil opdat je ontvankelijk zou zijn voor wat Wij willen openbaren.

Jezus: Tijdens mijn liefdesontmoetingen heb Ik genaden gegeven, eenieder moet zich overgeven om deze genaden te ontvangen.

Het zijn mijn ontmoetingen, het zijn mijn verbeteringen, je moet bereid zijn naar mij te luisteren: een gesproken boodschap schept een band met de personen die luisteren en de persoon die praat, terwijl diezelfde boodschap die gelezen wordt, een band schept met het hart van de persoon die het gezegd heeft.

Een getuigenis in de heilige Geest is een liefdestaal tussen God en de persoon die luistert of leest. Ikzelf heb er voor gezorgd dat alles wat door jou gelezen zal worden, aangenaam zal zijn.

…. Mijn kinderen, hoeveel genaden ontvangen jullie bij het lezen van deze geschriften!

O, hoe bemin Ik jullie! IK BEN is met jullie.

 (Vertalingen uit www.lafilleajesus.org: Anne-Marie Hendriks-Vanhaeren.
Zo getrouw mogelijk naar de originele geschriften)